top of page

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden webshop


 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna: & quot;Voorwaarden") wordt verstaan onder:
"Verkoper": Plus Tensions: De onderneming die wordt gedreven door Plus Tensions, gevestigd te
Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg 139 gemeente Utrecht, sinds 2015 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68055021, die middels internet en fysieke winkel Producten en/of Diensten aanbiedt.
"Koper": De natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege Verkoper Producten
en Diensten worden geleverd;
"Overeenkomst": Iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Koper betreffende de levering van
Producten en Diensten;
"Producten": Alle kapperschemie of overige kappersbenodigdheden zoals aangeboden op de website
en in winkel van Verkoper en die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
"Diensten": Vacaturebank, Veiling, Forum, Nieuwsbrief, Gallery,
"Toeleverancier": De vervaardiger van de Producten, de verstrekker van Diensten en/of degene van
wie de Verkoper de Producten en Diensten heeft betrokken.
"Schriftelijk": Onder Schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens langs elektronische weg verstaan.
2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarbij Verkoper Producten en/of
Diensten aanbiedt en/of levert zijn deze Voorwaarden van toepassing.
2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. De Voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele
inkoop- of andere Voorwaarden van toepassing op alle aangeboden Producten en/of Diensten,
bestellingen en Overeenkomsten welke door middel van de website van Verkoper tot stand komen
en waarbij Verkoper partij is.
2.3 Door uw bestelling en/of het sluiten van een Overeenkomst welke door middel van de website
van Verkoper tot stand komt en waarbij Verkoper partij is en/of het gebruik van onze Diensten geeft
u aan dat u met de Voorwaarden akkoord gaat. Verkoper heeft het recht haar voorwaarden en de
inhoud van haar website te allen tijde te wijzigen. 
3. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en Aflevering
3.1 Alle gedane aanbiedingen en/of prijzen blijven geldig zolang ze op de website van Verkoper
zichtbaar zijn. Alle aanbiedingen op de website van Verkoper zijn vrijblijvend, totdat de
Overeenkomst tot stand is gekomen. De aanbieding en/of Overeenkomst komt tot stand onder het
voorbehoud dat er, naar het oordeel van Verkoper, geen sprake is of blijkt te zijn van schrijf-, tik-
en/of drukfouten in de aanbiedingen en/of Overeenkomst, met name, doch niet beperkt tot, de
prijsstelling en de Producten uit voorraad (nog) leverbaar zijn.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand middels de volgende stappen:
a. Koper zich correct heeft geregistreerd middels het (online) registratieformulier; 
b. Koper zich heeft ingelogd; 
c. Door Koper een/meerdere producten in de winkelwagen is/zijn geplaatst; 
d. Door Koper het bezorgadres is gecontroleerd; 

e. Door Koper een betaalmethode is geselecteerd; 
f. Koper nogmaals akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden; 
g. Koper op de bestelbutton ("Bevestigen") heeft geklikt. 
Alle bij 3.2 beschreven stappen kunnen ook in andere volgorde gebeuren en vinden plaats op de
website van Verkoper
3.3 Ongeacht de door Koper bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Verkoper zich, zonder
opgaaf van reden, het recht voor om de Overeenkomst niet uit te voeren of op een later tijdstip uit
te voeren, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid aan de zijde van Verkoper jegens Koper
ontstaat.
3.4 De administratie van Verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Koper aan
Verkoper verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van door Verkoper verrichte leveringen en
Diensten. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs voor de Overeenkomst kan
dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent Koper dit van zijn kant.
3.5 Informatie, mededelingen, afbeeldingen, opgaven, enz. met betrekking tot de inhoud en
belangrijkste kenmerken van de Producten alsmede leveringskosten en/of eventuele kosten voor het
gebruik van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. Verkoper staat echter niet
in voor de afwezigheid van afwijkingen. In geval Producten zodanig van eerdere opgaven afwijken
dat de Koper in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht, kan de Koper, voor zover in
redelijkheid noodzakelijk, de Overeenkomst ontbinden. 
4. Prijzen
4.1 De op de website van Verkoper vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en Diensten zijn
in Euro's inclusief 21% BTW, exclusief eventuele rembourskosten, exclusief eventuele verzendkosten,
in- of exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of Schriftelijk
overeengekomen. Voor geldig geregistreerde en door ons geverifieerde ondernemingen in het
buitenland binnen de EU, zijn de prijzen eveneens inclusief 21% BTW. De leveringen vallen onder
Intra Communautaire leveringen
4.2 Kenbare en niet-kenbare (manipulatie)fouten in de prijsopgave zoals onjuistheden, kunnen ook
na het sluiten van de Overeenkomst door Verkoper worden gecorrigeerd. Koper heeft dan het recht
de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer
dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
5. Intellectuele eigendom
5.1 Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van
Verkoper, Producten, Diensten, bijbehorende documentatie of andere materialen blijven te allen
tijde bij Verkoper dan wel bij haar Toeleverancier berusten. Verkoper verleent ter zake van
Producten van haar Toeleveranciers aan Koper slechts een gebruiksrecht overeenkomstig en
conform de licentie- en/of algemene voorwaarden van de betreffende Toeleverancier.
5.2 Koper is niet gerechtigd om logo's, tekeningen, vormgevingen of andere herkenningstekens op
een van Producten te wijzigen, verwijderen en/of na te maken. Alle logo's, tekeningen en andere
vormgevingen op en van Producten, alsmede verwijzingen daarnaar op internet en in brochures en
catalogi blijven, voor zover deze onderwerp zijn van enig recht van intellectuele en/of industriele
eigendom, eigendom van Verkoper dan wel van de rechthebbende.
6. Betaling, verzuim en ontbinding

6.1 Verkoper biedt de volgende betalingsmogelijkheden:
a. Vooruitbetaling middels overschrijving
b. Onder rembours 
c. iDEAL 
d. PayPal
Bij betaling door middel van a. en c. geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
bankrekening van Verkoper. Bij betaling door middel van b. geldt dat betaling geschiedt bij
aflevering/afhaling van de (deel)order.
6.2 Indien door Koper de overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is
overschreden, is de Koper van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is
vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop Koper in verzuim is zijn, na schriftelijke
mededeling daarvan aan Koper, ook alle overige vorderingen van Verkoper op Koper opeisbaar en
treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in. Verkoper is dan gerechtigd de uitvoering
van de Overeenkomst en van daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten of, ter vrije
keuze van Verkoper, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3 Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden is Koper een vertragingsrente verschuldigd van 2%
boven de wettelijke rente per jaar of voor het deel van dat jaar waarin zijn betalingsverzuim
voortduurt.
6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
vordering op de Koper komen ten laste van de Koper. De Koper zal ten minste worden belast voor
een bedrag ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van  eur175,-.
6.5 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging van de onderneming of
ontbinding van Koper wordt iedere Overeenkomst geacht te zijn ontbonden, tenzij Koper aan
Verkoper binnen redelijke tijd meedeelt onder gelijktijdige volledige vooruitbetaling nakoming van
de Overeenkomst te verlangen. 
7. Levering en leveringstermijn
7.1 De door Verkoper te leveren Producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen
adres ter ontvangst zijn afgeleverd. Vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd, draagt Koper
het risico voor de Producten.
7.2 Na sluiting van de Overeenkomst, is Koper verplicht de zaken van Verkoper af te nemen zodra
deze door Verkoper worden aangeboden op het overeengekomen adres voor aflevering. Alle kosten
en schade die voor Verkoper ontstaan wegens weigering van ontvangst door Koper van (een
gedeelte van) de door hem bestelde Producten, zijn voor rekening van Koper, kosten van opslag
daaronder begrepen.
7.3 Koper is verplicht aan Verkoper alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die
voor een goede levering van de Producten vereist zijn.
7.4 Alle door Verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen
zoveel mogelijk in acht worden genomen. Verkoper is echter niet gebonden aan leveringstermijnen
die vanwege omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet
meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Verkoper niet
aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
7.5 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Verkoper het recht een nieuwe leveringstermijn
vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door Verkoper is
Koper gerechtigd de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een Schriftelijke verklaring te

ontbinden. Koper heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden
schade. 
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Met inachtneming van en niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 (Intellectuele eigendom)
van deze Voorwaarden, berust de eigendom van de te leveren Producten bij Verkoper en gaat deze
eigendom op Koper over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen Verkoper als
tegenprestatie krachtens de Overeenkomst voor geleverde Producten, alsmede wegens
tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door Koper van deze te vorderen heeft,
schade, kosten en rente daaronder begrepen.
8.2 Koper is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te vervreemden
of aan derden enig beperkt recht daarop te verlenen. De Producten mogen niet in onderpand
worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor de betaling van een vordering van een
derde. Het is Koper slechts toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het
kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
8.3 Indien Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Verkoper tekort schiet of
Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichting tekort zal schieten, is Verkoper
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zonder enige ingebrekestelling
terug te nemen en daartoe de plaats waar deze Producten zich bevinden te betreden.
8.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten, zolang de eigendom
niet op Koper is overgegaan, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
Verkoper te bewaren. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement dient Koper de
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk te wijzen op het
eigendomsvoorbehoud van Verkoper. 
9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper in geval van overmacht het
recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Overeenkomst op te schorten dan wel de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Koper mede te delen en
zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onacceptabel zou zijn.
Er is sprake van overmacht aan de zijde van Verkoper indien de uitvoering van de Overeenkomst
door omstandigheden welke niet aan Verkoper zijn toe te rekenen wordt verhinderd. Onder
overmacht wordt onder andere verstaan wanprestaties door de Toeleverancier waardoor Verkoper
zijn verplichtingen jegens Koper niet (meer) kan nakomen. 
10. Garantie, Aansprakelijkheid en Reclames
10.1 Door Verkoper worden geen garanties gegeven op Producten en/of Diensten (van
Toeleveranciers) of op Producten en/of Diensten waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van
derden van toepassing zijn, behoudens voor zover de garantie door de fabrikant op zijn Producten
en/of Diensten gegeven wordt.
10.2 Koper is verplicht de Producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Geconstateerde
gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering Schriftelijk aan Verkoper te
worden gemeld. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens
Verkoper ter zake van enig gebrek.

10.3 Indien Koper goederen en/of Diensten ontvangt die Koper niet heeft besteld en/of indien
bestelde goederen en/of Diensten niet zijn geleverd op de door Verkoper vermelde datum, dient
Koper Verkoper hiervan binnen 24 uur op hoogte te stellen. 
11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
11.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in de door hem
geleverde Producten en de door hem verrichte werkzaamheden, anders dan de schade aan de
geleverde Producten zelf, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
van Verkoper of door opzet van werknemers van Verkoper. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, milieu-,
gevolg-, immateriele of indirecte schade is steeds uitgesloten.
11.2 Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, te verminderen met
de door Verkoper verstrekte korting op dit bedrag, betreffende de gebrekkige Producten en/of
Diensten waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Verkoper tot ten hoogste het
betreffende gedeelte van het factuurbedrag, te verminderen met de door Verkoper verstrekte
korting op dit bedrag, gehouden schade te vergoeden.
11.3 Koper vrijwaart Verkoper en zijn personeel dan wel door of vanwege Verkoper tewerkgestelde
personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door die derden geleden schade,
veroorzaakt door of anderszins verband houdend met door Verkoper geleverde Producten en/of
Diensten.
11.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden welke door derden
aan Verkoper kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Verkoper aan Koper worden
tegengeworpen.
11.5 Verkoper heeft de inhoud van haar website alsmede de inhoud van alle andere
(reclame)uitingen op internet of anderszins met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Verkoper
kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze
informatie. Verkoper beperkt haar aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende fouten of
onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de informatie/Producten/Diensten tot
het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomende gevallen uitbetaalt.
12. Toeleveranciers
12.1 Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van een Toeleverancier met betrekking tot
Producten en/of Diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper,
zijn onverkort op de Overeenkomst van toepassing.
12.2 Koper verkrijgt een recht op de Producten en/of Diensten van een Toeleverancier volgens de
licentie- en algemene voorwaarden van de Toeleverancier waardoor het in deze Voorwaarden
dienaangaande bepaalde terzijde wordt gesteld. 
13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en uitvoering van Overeenkomsten door Verkoper is
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake
Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende Voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering,

zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan,
worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter te Maastricht.
13.3 Het in artikel 13.2 bepaalde laat onverlet het recht van partijen om het geschil voor te leggen
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten
middels arbitrage of bindend advies.

bottom of page